Stichting Amateurtoaniel Fryslân

Tongersdei 28 april slśtjūn 2016 Mear ynformaasje en kaarten reservearre fia dizze linkStichting Amateurtoaniel Fryslân

in organisaasje yn ús provinsje
dy't him ynset foar it Frysk amateurtoaniel
yn al syn ferskiningsfoarmen.

  • It behertigjen fan de belangen fan de selskippen en dyjingen dy't dêr in "rol" yn spylje
  • In koepel foar yn Fryslân wurkjende amateurtoanielferienings - yndividuele belangstellenden - en organisaasjes dy't de doelen fan STAF ûnderskriuwe
  • It bieden fan kaderfoarming en foarsjennings oan elk dy't oansletten is by STAF


STAF toanieladvys mooglik mei fergoeding
By STAF oansletten selskippen kinne gebrūk meitsje fan toanieladvys. STAF hat in databank mei geskikte persoanen en ynstânsjes dy 't hjirby helpe kinne. STAF jout dan ek noch in koarting op de rekken. Nijsgierrich wurden? Klik dan op ūndersteande link.

Sjoch ek op ús facebook

<<<